Sabtu, 25 Juni 2022

 

KANCA SING PALING TAKSENENGI

Cerkak Sugiyarti, S.Pd

      Bel tandha mlebu kelas muni  ‘kring … kring … kring …’. Bocah-bocah enggal padha tata baris neng ngarep pintu kelase dhewe-dhewe, urut siji-siji. Sawise diabani masuk, nuli mlaku kanthi tertib nuju kursi lungguhane dhewe-dhewe. Wah, apik tenan, bisa dadi cara kulina disiplin. Dadi ora dha rebutan paling ngarep, dhisik-dhisikan mlebu, dhesuk-dhesukan ting grubyug. Harak elik ta kaya ngono kuwi? Lha, sing elek, sing ora tertib ngono mau Rumi ora seneng.

Rumi iku bocah sing rada beda karo salumrahe bocah liyane, beda lan nggumunake. Rumi sregep mlebu sekolah. Ora tau telat, jam setengah pitu wis mesthi tekan sekolahan, ning yen perkara wulangan, wuuah … , dheweke rada kendho, olehe nangkep wulangan angil, tur lalen. Coba ta disemak bijine yen nggarap-nggarap soal, ya soal matematika, IPS  lan liya-liyane, bijine Rumi enem … enem … malah sok entuk lima, le oleh biji pitu, pitu setengah iku mung yen lagi tiba beja.

Ibune Rumi dhawuh, “Rum, sesuk sasi ngarep wis ulangan umum, sinaumu kudu luwih sregep, ben bijine apik.”

“Nggih Bu, kula badhe sregep, ning biji kula nggih … namung enem, boten saged wolu. Lha, saged kula nggih namung enem menika.”

Ibune Rumi gela banget, geneya putrane kok ora duwe semangat, kaya bocah nrima ning kebablasen le nrima, dadi kaya … nglokro. Ah, ibune Rumi salah, Rumi dudu bocah nglokro. Rumi awake sehat, praupane semringah, karo kanca-kancane gapyak semanak, karo bapak-ibu guru sopan santune ganep, tur basane bener lan alus, ora ana sing madhani pintere matur. Bapak-ibu guru lan kanca-kancane kabeh padha gumun. Mung yen bab rangking, Rumi pancen ora conggah lima besar, paling-paling rangking telulas, limalas utawa pitulas seka gunggunge murid telung puluh.

Ana kanca sing nakoni Rumi, “Rum, lehmu tugas bersih-bersih kelas ki dina apa ta?”

Rumi mangsuli cekak ning tetep gapyak, “Dina Rebo.”

Kancane mlengak, sajak rada durung dhong, sebab dheweke weruh yen Rumi sasat saben dina melu nyapu kelas bareng-bareng sing lagi tugas, nebahi meja kursi sing kagem lenggah bapak-ibu guru. Lha kok gelem-geleme kaya ngono? Bareng kancane mau takon menyang kanca liyane, dikandhani yen Rumi pancen seneng ngewangi kancane. Rumi iku enthengan, seneng tetulung menyang sapa bae. Yen ana kancane kerepotan, Rumi nuli nyedhaki. Pikire Rumi, mbokmenawa isa mbantu.

Sawijining dina Rumi weruh kancane, si Sarwendah, ora gage mulih malah lingguh neng emperan sekolahan.

Rumi aruh-aruh, “Wendah, ayo bali bareng aku ra ketang mung tekan pintu gerbang.”

Sarwendah mangsuli karo rada mrengut, “Aku ngenteni pethukan, bapakku telat methuk sebab kudu ngeterake barang pesenan dhisik. Sebel tenan aku!”

Rumi manthuk-manthuk karo mesem, “Ya wis, takkancani lingguh kene. Mengko rak ya ndang teka.”

Sarwendah gage nyaut, “Tenan pa piye!? Gelem ngancani nganti bapakku teka?”

Rumi njawab, “Gelem … , mung ngancani wae kok. Aku mono omahe mung cedhak kene, mula aku cukup mlaku wae.”

Sarwendah seneng banget ana kancane, polatane malik padhang, ora peteng kaya langit mendhung. Sarwendah kandha, “Aku ki gumun, yen ngenten-enteni mangka dhewekan sisan, wadhuh … rasane kok suwi … banget, sebel tenan! Ning yen ana kancane, terus omong-omongan, lha … lumayan sebele suda separo hi .. hi … hi … .”

Rumi katut ngguyu karo kandha, “Wah, dadi sebele isih separo, apike sing separo kuwi dipara loro nggo cah loro. Dadi bageanmu sebel seprapat, sing seprapat bageanku. Piye!?” Krungu kandhane Rumi ngono iku Sarwendah dadi ngguyu kemekelen, nganti karo ngadeg olehe kemekelen, ning ya isih kemekelen. Saking olehe ngguyu iku dheweke lali olehe sebel. 

Sakmarine ngguyu, Sarwendah omong, “Rum, kowe kok isa ndhagel ta? Lehku ngguyu nganti lara wetengku, lha iki mripatku nganti trocosan kaya wong nangis.”  Rumi mung ngguyu lirih, lha wong Rumi dhewe iya ora njarag ndhagel, gene kok diarani ndhagel, ya ra pa pa. Rumi lan Sarwendah nuli ganti-ganti sing diomongake, tujuane kanggo nylamur, ben betah le nunggu pethukan. Nyatane nganti bapakne Sarwendah  teka, olehe ngenteni ora krasa bosen, ora sebel.

Bapakne Sarwendah priksa yen Rumi ana kono iku ngancani Sarwendah, “Matur nuwun nggih Ndhuk, wis ngancani Wendah, mangka suwi banget.”

Inggih, sami-sami Bapak, mangga sugeng kondur.” Krungu ature Rumi, bapakne Sarwendah gumun, dene ana bocah kok basane apik, bener lan alus, mula banjur ngangkat jempole, tandha pangalem.

Rumi manthuk kurmat, nuli ngomong karo Sarwendah, “Wendah sampai jumpa besok.”

“Ya, sampai jumpa. Nuwun banget ya Rum.”

Rumi manthuk karo mesem manis, lan bocah loro iku padha dha-dha mbarengi montore Sarwendah lekas mlaku.

Ujian Kelulusan Sekolah kurang  telung minggu, bocah-bocah padha didhawuhi luwih sregep sinau, wulangan sing durung dhong, diterangake maneh dening Ibu Guru. Pas wektu sela Rumi didhawuhi ngadhep Ibu Guru.

Ibu Guru ngendika, “Rumi, kowe ki bocah sregep, jujur, apikan. Ibu Guru remen … banget. Nah, sesuk bijimu diapikake sethithik, aja enem ning pitu, wolu, ben bisa juara. Nek juara rak seneng ta? Ibu Guru yakin Rumi bisa.”

Rumi rada isin lan bingung kudu matur piye? Ya … pokoke matur sing jujur. Wis … pokoke matur sing jujur, mula Rumi nuli matur jujur, “Bu Guru, kula boten saged.”

“We … , Rumi ki pinter, Bu Guru yakin Rumi bisa. Bisa juara.”

“Aa … ingkang … ingkang juara kanca-kanca mawon, dede kula Bu.”

“Lho, Rumi apa ora seneng dadi juara?”

“Boten Bu Guru. Kula boten saged, ugi boten remen.”

“Lha, Rumi seneng piye?”

Rumi ora enggal matur, malah ngguyu isin, rada bingung olehe arep matur. Ning … , pokoke kudu matur sing jujur. “Bu Guru, kula remen kanca-kanca ingkang dados juara, kula dados ingkang ‘hore … hore …  tepuk tangan’.”

Bu Guru cingak, “Rumi mung seneng keplok-keplok ngono iku?”

“Inggih. Menawi sedaya juara, mangke ingkang keplok sinten? Nah, kula mawon Bu ingkang keplok, lajeng ngucapaken selamat, kajengipun ingkang juara saya remen.” Ibu Guru mandheg olehe ndangu, gumun karo pribadine Rumi.

Ujian Kelulusan Sekolah wis rampung, murid telung puluh lulus kabeh. Bocah-bocah padha seneng atine, padha salam-salaman lan padha ngucapake sukur. Rumi iya lulus, ranking limalas. Pas upacara bendera dina Senin, murid sing juara siji tekan juara lima, didhawuhi maju banjur diparingi hadiah. Rumi keplok-keplok bareng kanca-kancane, lan sarampunge upacara Rumi nyalami lan ngucapake selamat  kanggo para juara. Dina candhake bocah-bocah isih mlebu sekolah, najan wis ora ana wulangan. Ibu Guru nerangake carane neruske sekolah ing SMP lan weling supaya tetep sregep sinau.

“Bocah-bocah, kowe kabeh ki pinter lan apik bebudene. Olehmu kekancan apik banget, siji lan sijine padha dene seneng, padha-padha sayang karo kanca kabeh. Ning saiki coba Ibu Guru pengin ngerti, kancamu kabeh iki, sapa sing paling koksenengi, tulisen banjur ditumpuk neng mejane Bu Guru.”

Bocah-bocah banjur padha nulis jenenge kanca sing paling disenengi, banjur ditumpuk. Bareng bocah-bocah wis padha bubaran, Ibu Guru maos jenenge bocah sing paling disenengi lan kabeh murid kejaba Rumi, padha nulis, KANCA SING PALING TAKSENENGI : RUMI. (cunthel)

 

Sugiyarti, S.Pd,  kesehariannya mengajar di SMP Negeri 2 Lendah. Hobi pada seni dan sastra.  Tinggal di Brosot Galur Kulon Progo.

Jumat, 17 Juni 2022

 

K A R Y A

 

MARJUDDIN SUAEB

 

Bahasa Hujan Itu

 

Bahasa air bahasa kehalusan

Hingga mampu mengalir

Dan larutkan ruh seluruh tubuh

 

juga jiwa bangsa. Kadang tergoda keserakahan

kekuasaan. Kerna lupa amanah.

 

ya berkuasa ada nikmatnya. Bagai air hujan yang tersusun pelan dari langit perjuangan diri. Dan hasrat luar biasa.

Jilmakan banjir pengaruh kuasa. Melibas apa saja

dan lalu jadi Raja.

 

Siapa yang tak alirkan air pengaruh

Kepada anak turun dan wilayah genggaman

Ini artinya membangun gunung buat junjung..para sesepuhnya.

Memikul tinggi dhuwur. Memendam dalam-dalam

keburukan gagal masa dulu.

 

Yk.2021

 

Marjuddin Suaeb, penyair senior Kulonprogo jebolan Persada Studi Klub (PSK) asuhan Umbu Landu Paranggi  ini namanya tercatat di buku  Apa Siapa Penyair Indonesia (2017). Buku antologi puisi tunggalnya Bulan Bukit Menoreh (Sabdamedia, 2016). Puisi masuk di sejumlah buku antologi diantaranya Gunungan, Ziarah, Penyair Jogja 3 Generasi, Lima Tujuh Lima, Cermin Akhir Tahun, Parangtritis, Gondomanan, Nyanyian Bukit Menoreh,  Membaca Hujan di Bulan Purnama, . Geguritannya masuk di buku Tilik Weweisik (Disbud DIY, 2019). Tinggal di Bumirejo Lendah Kulonprogo.

 

 *****_____*****

 

AMBAR SETYAWATI

 

Apa Kabar Bulan Juni

 

Hujan yang tak sabar.

Ia datang mendahului musimnya.

Seperti aku yang tak sabar pada takdirku.

 

Berteriak agar semua datang melampaui waktu yang telah Kaugariskan

Enggan menunggu saatnya tiba karena waktu seolah berhenti berputar.

 

Dan apa kabar kau bulan Juni?

Bukankah seharusnya membagi  panas terikmu pada bumi?

Ataukah kauhendak memberi peringatan atas dosa khilaf yang berulang.

 

Berulang karena lemah jiwa tak mampu jernih berpikir.

Berulang karena hati mati tak mampu menangkap bisik nurani

Berulang karena sombong angkuh tak meresapi makna kitab suci.

 

Itukah yang hendak kausampaikan?

 

Samigaluh, 18 Juni 2022

 

Ambar Setyawati, lahir di Jakarta, 17 Oktober 1973. Lulusan D3 jurusan Sastra Arab di Fakultas Sastra UI  (1995) dan  S-1 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di UT (2001). Sejak 1997 aktif mengajar Bahasa Inggris dan Seni Budaya di beberapa sekolah di Jakarta. Tahun 2011 meninggalkan Jakarta dan mengajar di SMK Ma’arif Nanggulan.  Karya alumni  workshop Belajar Menulis Sastra Jati Moncol ini masuk di buku Kluwung Lukisan Maha Cahaya (2020), Duhkita ( 2021) dan Suara Hati Guru di Masa Pandemi (2020).

 

 *****_____*****

 

TEGUH SUSANTO

 

Kelam, Pijar Merajuk

 

Malam kelam

memagut gulita

Telunjuk jari di depan mata

tersembunyi di balik pekatnya

Listrik menjerit, merajuk

Katanya banyak dicuri

Lantas mati di sana-sini

 

Sesak dalam gulita

Gerah undang (sumpah) serapah

Anak balita

jua menangis meronta

Bagamana yang usaha?

Gerahnya di kepala

Gulitanya pada angka-angka

 

Mimpi berdiri listrik swasta

Kompetisi itu ada

Yang senantiasa berpijar, pemenangnya

 

Purwakarta, 14/06/2022

Teguh Susanta, lahir di Klaten, 06 Desember 1966. Mulai aktif berpuisi sejak September 2014. Pernah menjadi admin pada Group Literasi PTPI (Percikan Tinta Penulis Indonesia) awal hingga pertengahan Juni 2015, kemudian ia menjadi admin Sanggar Penulis Indonesia (SPI) mulai Juni 2015 hingga Mei 2018.

 

 *****_____*****

 

DWI RISWANTO

 

Secuil Senyum Kecil

 

Aku tahu,

Kita sama-sama menunggu

Saat di mana tiba-tiba hujan bertamu

 

Perlahan,

Kau sibakkan jendela, membiarkanya setengah terbuka

 

Lalu mulai bercerita,

Tentang gadis kecil,

Yang dulu suka berlarian berkecipuk hujan

Pura-pura berkejaran, seakan meminta perhatian

 

Senyumu larut, tawamu tak berjeda

Ketika kau menyeka, sisa hujan yang terjerambab di lesung pipi kananmu..

 

Menyisa jejak merah yang malu-malu

Semakin merah saat kau tahu aku memandangmu

 

Apa kabarmu sekarang?

Tanyaku setelah 84 purnama berlalu,

Ini senyum kecilmu, masih kusimpan.

 

Maafkan..,

Sampai terlambat kukembalikan.

 

Yogyakarta 2022

 

Dwi Riswanto, Alumni SMA 2 Bantul Dan UGM Yogyakarta. Penyuka Puisi-Puisi Sapardi Djoko Damono Ini Adalah Seorang Pustakawan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kulonprogo. Tinggal Di Bantul Yogyakarta.               

 

 

 

Sabtu, 11 Juni 2022

 K A R Y A

 

ABIYASA IQBAL AULA


Sajak Anti Fast Track

 

Ini sajak kala kipas angin belum sempurna

Penuhilah status untuk kubaca

Suara telah menjadi sepi

Dan kata sudah menjadi data

Tangan, Tubuh, jempol kaki sudah dingin

 

Sore menanggalkan rasa

Kosongkan lah isi kepala

Berdoalah kepada Tuhan yang maha Esa

Supaya Kita dijauhkan

Dari Segala optimisme murahan

Dan jiwa-jiwa yang penuh motivasi

Dari kawan yang terjerumus MLM

Produk halal tentram dan aman

 

Join saja, dan sukses semua manusia

Gadaikan saja harapannya

Dan kala gajian tak kunjung tiba

Ada dia dan botol fanta di meja

Baris rombongan yang hafal slogan

Bisa mendatangkan kemakmuran

Jas hitam berdasi dan jam tangan

Jadi simptom kesuksesan

 

12 Januari 2022

 

Abiyasa Iqbal Aula, Lahir di Gunung Kidul, 12 September 2001. Hobi menulis puisi sejak SMK, karena seperti remaja-remaja pada umumnya yang mulai kasmaran dan ingin mengungkapkan perasaannya pada kekasihnya lewat puisi. Sekarang tengah menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Kalijaga. Medsos : ig @Abiyasa_iqbal_aula FB : Abiyasa Iqbal Aula

 

 *****_____*****

 

 YUSTINA EKA

 

Lena Dunia

 

 

Pagi bermakna rupa-rupa

Alam setia tertata

Dalam nuansa dinamis terjaga

Hembusan napas lega

Udara tanpa batas pinta

 

Lena melena

Bergerak dalam biasa

Hari demi hari

Meniti detak waktu

Tanpa sadar terhenti, tanpa diberitahu

 

Duhai dunia indah

Fatamorgana seakan abadi

Pundi harta dalam genggaman

Tubuh dalam penjagaan asuransi

 

Kemana oh pergi nanti

Materi bukan penolong sejati

Ia hanya membersamai

 

Manusia pada hamparan bumi

Bertebar mengais lembaran kertas berangka

Rejeki berserakan dalam aneka rupa rasa

Kenapa terus berkutat pada deretan angka

 

Wates, Awal Juni 2022

 

Yustina Eka Astutiningsih, lahir di Kulonprogo, 1 April 1976. Penulis dengan aktivitas keseharian sebagai kepala dusun dan  mengurus rumah tangga. Senang nulis aforisma. Buku aporismanya berjudul Bergejolak itu Tidak Tabu (2016).  Sedang belajar menulis puisi dan cerpen. Karya dari alumni workshop Belajar Menulis Bersama, Jati Moncol ini dimuat di buku Kluwung Lukisan Maha Cahaya dan Duhkita.   Tinggal  di Giripeni Wates.

 

*****_____*****

 

ASEP PERDIANSYAH

 

Pantang Menyerah

 

Jatuh terperosok dalam jurang

Luka dan perih tak terhalang

Mencoba bangkit dan terbang

Sehingga bisa terus berpetualang

 

Melewati berbagai penghalang

Tak gentar sampai menjadi arang

Terus maju dan berjuang

Agar tidak menjadi terbuang

 

Badai akan segera datang

Hadapi dan pantang pulang

Semangat membara diujung pedang

Merasuk dalam sela tulang

 

Bara api terus memanggang

Jiwa menjadi tak tenang

Riuh awan nan riang

Berkibar di atas tiang

 

Kalimantan Tengah, 31 Maret 2022

 

Asep Perdiansyah, S.Pd., M.Pd., Gr.  lahir di Panjang, 03 Februari 1989. Riwayat pendidikan  S1 FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung dan S2 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (MPBSI) Universitas Lampung. Karya-karya puisi telah dimuat di media lokal dan nasional. Beberapa buku antologi puisinya “Cerita Tentang Kita”, “Di Ujung Jalan”, dan “Time Line”. Seorang Kepala SMK Maharati Kalimantan Tengah. Juara Kepala Sekolah Berprestasi Jenjang SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

 

 *****_____*****

 

TITIN ANI MARWATI

 

Menggapai Asa

 

 

Kupandangi bayang fatamorgana pagi ini

Kurajut asa setiap langkah kaki ini

Bayangmu selalu menghiasi setiap taman surgawi

Memecah lamunan tak bertepi

 

Meski banyak cobaan yang menghadangmu

Jangan patah semangat karena itu

Kau kota kecilku yang selalu menang dari masa lalu

Tetaplah kuat demi masa depanmu

 

Lihatlah hamparan kejayaanmu

Rakyatmu selalu tersenyum untukmu

Mengumpulkan tekad nan kuat untuk mendukungmu

Merangkai kembali serpihan-serpihan kegagalan untuk menuju kejayaanmu

 

Kami berharap suatu hari nanti

Warna warni pelangi akan menghiasi

Setiap sudut kota ini

Kota kecil nan indah permai

 

Kami berharap sepenuh jiwa raga

Semoga semua yang diangan menjelma menjadi nyata

Selalu berlindung pada Yang Kuasa

Agar terkabul semua angan dan doa

 

Titin Ani Marwati, S. Pd, salah satu guru di SMA Muhammadiyah Wates (Kedunggong, Wates, Kulon Progo). Saat ini tinggal di Pedukuhan IV, Rt 016 Rw 008, Bojong, Panjatan, Kulon Progo. No HP : 087826322281.

 

 *****_____*****

 

JULI ARNA

 

Akhir Sebuah Awal

 

 

Impian baru…

Menjadi saksi bisu

Perjuangan yang menderu

Ilmu yang terucap di lisan guru

Tersimpan di buku-buku

Menjadi bekal impian itu

 

Perpisahan begitu pilu

Menghitung waktu

Tiada kata bertemu

Bersama seperti dulu

 

Derai canda tawa

Berubah jadi air mata

Walau air mata berlinang

Bukan berarti kerelaan

Meski menyapa namun tetap berduka

 

Apakah ini sebuah akhir?

Apa mungkin ini sebuah awal?

Inilah akhir sebuah awal…

 

Juli Arna, lahir di Kulon Progo, 20 Juli 2006, tinggal di Panjatan, Kulon Progo. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini memiliki hobi menulis puisi sejak dibangku kelas 5 Sekolah Dasar. Penulis dapat dihubungi melalui Email juliarna06@gmail.com

 

Sabtu, 04 Juni 2022

K A R Y A

 

ISBEDY STIAWAN ZS


Terseret Jauh

 

sejauhjauh perjalanan,

air juga dalam pandangan

sejauhjauh menyisir daratàn,

laut dan sungai jadi pesisir

 

tapi, bagaimana keberadaan

air sekarang?

 

sumur yang bau karat

pakaian jadi kuning,

warna besi tua

 

siapa yang ulah?

"telah tampak kerusakan

di bumi kaŕena tangan

manusia," Tuhan mengingatkan

 

dan kita terus menggali tanah

               sedalamdalamnya

melubanginya jadi tambang

biarpun kelak kita bimbang

: tenggelam bersama!

 

ditimbun air yang

bergelombang amat besar

 

bah?

tsunami?

 

ah! aku dan kau sudah terseret jauh

bukan ke kapal nuh

 

bukan...

 

Maret 2022

 

Isbedy Stiawan ZS, lahir di Tanjungkarang, Lampung, dan sampai kini masih menetap di kota kelahirannya. Buku puisinya, Kini Aku Sudah Jadi Batu! masuk 5 besar Badan Pengembangan Bahasa Kemendikbud RI (2020), Tausiyah Ibu masuk 25 nomine Sayembara Buku Puisi 2020 Yayasan Hari Puisi Indonesia, dan Belok Kiri Jalan Terus ke Kota Tua dinobatkan sebagai 5 besar buku puisi pilihan Tempo (2020).

Buku-buku puisi Isbedy lainnya, ialah Menampar Angin, Aku Tandai Tahilalatmu, Kota Cahaya, Menuju Kota Lama (memenangi Buku Puisi Pilihan Hari Puisi Indonesia, tahun 2014): Di Alunalun Itu Ada Kalian, Kupukupu, dan Pelangi, dan Kau Kekasih Aku Kelasi (Siger Publisher, 2021), Masih Ada Jalan Lain Menuju Rumahmu (Siger Publisher, 2021), Tersebutlah Kisah Perempuan yang Menyingkap Langit (Teras Budaya, 2021), Buku Tipis untuk Kematian (basabasi, 2021), Mendaur Mimpi Puisi yang Hilang (Siger Publisher, 2022) dan Nuwo Badik, dari Percakapan dan Perjalanan (Siger Publisher, 2022).

 

*****_____*****

 

EVA NURUL KHASANAH

 

Iqra

 

Langit mulai menguning

sambil memegang tuding

dibacanya perlahan hijaiyah

demi hijaiyah, menjadi fasih.

 

Mendahului beberapa bocah

yang menjauh dan berlari

mendekati tukang es keliling,

atau kembali ke pelukan umi.

 

Sama seperti dulu

nanti tiba giliran mu

seperti kini agar

rumah-rumah menjadi surga.

 

Lihatlah betapa jari-jari mungil

mereka tumbuh larik

demi larik dari buku iqra

dan berhasil tulus dan ikhlas.

 

Sidorejo, 02 Januari 2022

 

Eva Nurul Khasanah, lahir di Kulonprogo 1 Juni 1999, mahasiswi Prodi PBSI Universitas PGRI Yogyakarta (UPY).  Puisi berjudul "105 Kata untuk Mimpi Ku" mendapat juara 3 di Pekan Jurnalistik yang diadakan oleh UKM Jurnalistik Persada UPY. Disela-sela kuliah ia masih menyempatkan untuk menulis, mengajar TPA, berorganisasi dan bekerja sebagai penjahit. Tinggal di Lendah Kulon Progo.

 

 *****_____*****

  

MERAWATI MAY

 

Jejak Kosong

 

Terus kucari dirimu

Walau letih sering meruntikkan asah

Namun rasa mengharuskan

Karena hati dan jiwaku

Pergi bersamamu

 

Tidakkah engkau merindukan

Kebahagian yang pernah kita raih

Meskipun tiada cahaya

Namun selalu membuka gairah

 

Ataukah memang telah kau temukan

Kehebatan yang lebih

Sehingga aku dan semua lagu

Hanyalah nyanyian masa lalu

Sunyi dan meletihkan

 

Terus kucari dirimu

Walaupun senja datang menjelang

Karena kau tautan hatiku

Meskipun aku tahu

Kau

Tak mungkin kembali

 

Bengkulu, 16022022

 

Merawati May, lahir di Mukomuko, 12 Mei 1978. Anak kelima dari sepuluh bersaudara ini menyelesaikan pendidikan jurusan ekonomi manajemen tahun 2001. Memiliki dua karya tunggal: Perjalananku (2016), Nasihat Ibu ( 2021). Dan berbagai buku antologi bersama, di antaranya: Kemarin, Sekarang, dan Nanti, 'antologi 6 tahun sonian (2021), Perempuan-perempuan Tanpa Topeng ( 2021),  Masa Kecil  ( 2021), Frasa di Langit Maya (2020), Para Penyintas Makna  ( 2021), Hidup Berdamai dengan Corona  ( 2021), Jalan Kenangan Ibuku ( 2021), Merah Putih Pelita ( 2021). Pernah masuk di majalah malaysia sebagai puisi terbaik: Lekat-lekat Memikat ( 2020), dan penulis dunia digital di ruang pekerja seni ( 2020-sekarang).

 

 *****_____*****


FARIDA NURHANDAYANI

 

Ruang kosong

 

Apa  salah masuk ruang berpenghuni tapi sunyi

ketuk terdiam. Tapi  nyaman di sana. Apa salah...

 

hanya ikuti arahnya 

tak yakin hanya sedikit genggam keyakinan 

nyaman di sana...

 

Kutelusur  lewati ruang itu..

Oh ruang yang kosong..

Tampak ramai riuh.... 

telusur...

Tapi sunyi...

kuketuk lagi....

hanya ada penghuni kosong.

 

Kulonprogo, 2022

 

Farida Nurhandayani, Lahir  di Kulon Progo, 28 Februari 19 74. Merupakan SGPLB ’95. Aktivitasnya sebagai  Therapis bengkel rogo untuk stroke, saraf kejepit, turun berok, reposisi tulang belakang,  kejantanan dll.

 

 

 

 

 

 

  

  K A R Y A     AHMAD MALIKI MASHAR     Suluh Penyuluh   Mulut berbisa mengurut luka Menepuk dada tersuruk bangga Berlulur s...