Jumat, 01 Januari 2021

K A R Y A

 KI SOEGIYONO MS

 

  

Gurit Wektu

 

Minggu esuk, wayah pecat sawet

Cahyaning srengenge surem merem melek

Dheweke kekemul mendhung klawu

Angin alon ngusap gegodhongan

Nggawa kabar tembang tlutur

Daklandhepake driya grahitaku

Kinarya batang rusiya cangkrimaning jagad

Miyak gilir gumantining siyang ratri

 

Pandom ngacungi angka

Ngejag-jag wektu

Mangan dina candra lan warsa

Lumakune wektu gesit pindha thathit

Nggembol wadi siningit

 

Waktu ora maelu

Ngliwati kang ora ngugemi

Ora ajak-ajak kang ora tumindak

 

Wektu mung dicacah-cacah

Tumrap kang sungkan polah

 

Senen tekan Setu

Sura tekan Besar

Mlaku negar

Nrajang gawar

Wektu terus lumaku

Bareng umur tumuju ajalku.

 

Wisma Bodho, lingsir kulon, Nopember 2018

 

 

 

Ki Soegiyono MS, sastrawan senior, karyanya berupa cerpen, puisi, geguritan, cerkak, esai berbahasa Jawa pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat, Djoko Lodang, Sempulur, Penjebar Semangat, dll. Bukunya: Prasaja (antologi cerkak, 2007), Gurit Tawon Madu (kumpulan geguritan, 2016), Waspa Kang Nyalawadi (kumpulan cerkak, 2017), Kang Kumlebat (kumpulan macapat, 2017). Pernah mendapat penghargaan “Pelestari Seni Sasrta Jawa” dari Pemkab Kulonprogo dan “Kesetiaan Berkarya dalam Bahasa Jawa” dari Balai Bahasa DIY. Tinggal di Wisma Bodho  kalurahan Ngestiharjo Wates Kulon Progo.

***----------***

  

IKA ZARDY SALIHA

 

  

Kembang Desember

 

Kowe, kang dumadakan tuwuh

Ing tepi-tepining asepi lemah nela

Kagarang ketiga dawa

Nalikani udan sepisan anglelipur ati

 

Kowe, kang teka tanpa warta

Tanpa kandha, mekar amekrok

Abang sinawang amemanas rasa

Ing kekesing angin tanpa crita

 

Kowe, kembang Desember

Kang amekrok ing pojoking ati

Apa kuwawa ambirat ketiga

Banjur ngripta crita kang luwih dawa?

 

Kaya dene wengi iki

Beda karo lumrahing wengi

Kaprungu swaraning kidung

Saur suluk saubenging jagad

Kebak donga tangis ing sukarena

 

Duh gusti amurbeng dumadi

Thukuling kembang Desember iki

Muga dadi tentrem rahayuning ati

Lan, wengi kang bakal tumeka

Langgeng crita kang rinasa

Nganti tumeking bedhahing jaman

 

Kulon Progo, 05 Desember 2020

 

Ika Zardy Saliha, nama pena dari Barokatussolihah, nenek 50 tahun ini punya hobi membaca, menulis dan bernyanyi. Hobinya tersebut telah mengantarkannya ke Finlandia pada tahun 2017. Tinggal di Pengasih Kulonprogo.

***----------***

 

 NUR WIDODO

 

 Kidung Warsa Enggal 2021

 (Pangkur)

 

 

Wus kepungkur warsanira

Tumapake telas Desember iki

Kaping rongewu selikur

Reksa Dalem Pangeran

Tansah njangkung warsanira ingkang sampun

Senajan kathah pacoban

Nyata Maha Mirah Gusti

 

Kathahipun reh kang rurah

wonten dredah pawadane agami

Agemane aji namung

Ngala-ala mring liyan

Dhandhang dadi kuntul lan suwalikipun

Dadi mbebidhung kawula

Nganti ana rajapati

 

Kaya tan mangga puliha

Tinerak memala corona covid

Bumi ketaman pageblug

Rempu negaranira

Bandha donya jiwa raga bantenipun

Ora milih ora milah

Apa ta dosaning janmi

 

Kang sakit enggal waluya

Lan kang lalis malbeng Swarga pinanci

Putra wayah kadangipun

Sumendhe mring Hyang Suksma

Kakiyatna pra nara husadanipun

Berkah kang ngrukti kunarpa

Lan kang mranata negari

 

Tumapake taun anyar

Kaping rongewu selikur Masehi

Jumat Pahing arinipun

Ngridha lumahing asta

Kabirata ponang pageblug puniku

Warsa enggal jagat anyar

Kukuh bakuh wong sabumi

 

Batang (Jawa Tengah), 2020


 Nur Widodo, lahir di Kulonprogo 1973. Menulis sastra dalam bahasa Jawa, terutama geguritan. Karyanya pernah tayang di  sejumlah media dan buku, diantaranya buletin sastra Lontar terbitan Komunitas Lumbung Aksara dan buku Antariksa Dada (Antologi Puisi Geguritan dan Cerpen Temu Sastra Tiga Kota: Purworejo, Kulonprogo dan Yogyakarta, 2008) Kini tinggal di Batang Jawa Tengah.

 ***----------***

  

 

JENG ROSE

 

 

Pambukaning Warsa 2021

 

Udan ngriwis ing  wengi iki.

Atis dak rasa tekan balung sumsum.

Sepi,

Nyenyet tan ana walang anglisik.

Ora krasa luh tumetes ing pipi.

Adoh pengangenku ngulambara 

kelingan kahanan kang wus kawuri.

Esemmu isih katon cetha.

Wewayangmu durung bisa uwal saka netra.

Welas asihmu tansaya manjing ing jiwa.   

Simbok,

Pambukaning tahun 2021 iki

sliramu wus ora bisa nganthi lakuku.

Dalan kang nggronjal,munggah mudhun

jurang bakal dak lampahi tanpa kanthining astamu.

Nanging Mbok,

Kabeh pitutur kang becik bakal dak tuladhani

Kanggo sangu uripku ing tembe mburi.

Getun kedhuwung kudu dak singkiri

supaya aku nemu kamulyan sejati.

Simbok,

Ing wengi warsa enggal iki aku mung bisa dherekake

sowanmu kanthi panjurung donga marang Gusti 

Mugya swarga langgeng kanggo sliramu.   

        

Gisiking Progo, 1 Januari 2021

  

Jeng Rose, bernama asli Rusmiyati S.Pd. Lahir 2 Mei 1977. Kesehariannya mengabdi sebagai Guru Tidak Tetap di SDN 2 Pandowan Galur KP sejak 2007. Prestasi di bidang sastra:  Juara I Lomba sesorah antar Guru SD se Kabupaten Kulonprogo (2017), Juara I lomba penulisan cerkak Tingkat Kabupaten (2018). Juga menggeluti bidang seni tari, karawitan dan kethoprak. Geguritannya masuk di buku Kluwung Lukisan Maha Cahaya (Antologi Puisi dan Prosa Komunitas Sastra-Ku, 2020).

***----------***

  

 

MARJUDDIN SUAEB

 

 

Kelahiran di Tahun Baru

 

siapa punya hari

Siapa punya waktu

Benarkah mampu atur detik jam

 

Mengalir tak henti

Tak siapapun mampu mengendali

Kecuali rebut sempat.

 

Dan jadilah pemenang sejati.

Pasti mampu menangi nafsu.

Kecuali birahi

 

Berlindunglah pada hukum.

Sebab Gusti cemburui pengumbar nafsu.

 

Ayo lindungi diri. 

      

YK, 2021

 

 Marjuddin Suaeb, penyair senior Kulonprogo jebolan Persada Studi Klub (PSK) asuhan Umbu Landu Paranggi  ini namanya tercatat di buku  Apa Siapa Penyair Indonesia (2017). Buku antologi puisi tunggalnya Bulan Bukit Menoreh (Sabdamedia, 2016). Puisi masuk di sejumlah buku antologi diantaranya Gunungan, Ziarah, Penyair Jogja 3 Generasi, Lima Tujuh Lima, Cermin Akhir Tahun, Parangtritis, Gondomanan, Nyanyian Bukit Menoreh,  Membaca Hujan di Bulan Purnama, . Geguritannya masuk di buku Tilik Weweisik (Disbud DIY, 2019). Tinggal di Bumirejo Lendah Kulonprogo.

 

***----------***

 

 

EVA NURUL KHASANAH

 

  

Tahun Baru

 

Berkumpul saling merangkul.

Menyiapkan hidangan spesial ala-ala.

Bercanda ria.

 

Orang-orang berebut mengucap

"selamat tahun baru".

Rela menunggu tengah malam buta.

 

Menanggung dingin menusuk jiwa.

Membakar keringat tepat di depan mata.

Menghunus langit.

Mencabik hening.

      

Sidorejo, 1 Januari 2021

 

 Eva Nurul Khasanah, lahir di Kulonprogo 1 Juni 1999 adalah mahasiswi Prodi PBSI Universitas PGRI Yogyakarta (UPY).  Puisi berjudul "105 Kata untuk Mimpi Ku" mendapat juara 3 di Pekan Jurnalistik yang diadakan oleh UKM Jurnalistik Persada UPY. Disela-sela kuliah ia masih menyempatkan untuk menulis, mengajar TPA, berorganisasi dan bekerja sebagai penjahit. Tinggal di Sidorejo Lendah.

***----------***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

  K A R Y A     AHMAD MALIKI MASHAR     Suluh Penyuluh   Mulut berbisa mengurut luka Menepuk dada tersuruk bangga Berlulur s...